T-virus


T-virus (plným názvem jako Tyrant virus) je obecné pojmenování pro uměle vytvořený patogen schopný vyvolávat genetické mutace. Byl vyvinut společností Umbrella jako vylepšená varianta viru Progenitor, která měla posloužit pro vývoj stabilních biologických a bio-organických zbraní. Tyrant virus si uchovával mutující účinky svého virového předchůdce a výrazně je navíc rozšiřoval, takže umožňoval pozoruhodně měnit vlastnosti a chování nejrůznějších organismů. Virus sloužil jako prioritní činitel pro většinu výzkumných a zbraňových aktivit korporace Umbrelly a stal se hlavním klíčem pro vznik celé řady nejznámějších bio-organických zbraní – mezi které patří například Tyranti. Úplně první variantu t-viru vytvořil Dr. James Marcus. Jeho výzkum věnující se t-viru byl později převzat Williamem Birkinem, kterému se podařilo virus vhodně stabilizovat a další výzkum pokračoval jak v Arklayské laboratoři, tak i v ostatních světových pobočkách Umbrelly. Do dnešních dnů existuje nespočet variant a kmenů t-viru.


Počátky t-viru

Po objevu viru Progenitor v polovině 60. let 20. století a po založení společnosti Umbrella, která měla kamuflovat jeho výzkum pro vojenské účely, bylo snahou využít mutující účinky viru pro stvoření unikátních a vylepšených živých organismů, které by mohly posloužit jako biologické zbraně - brzy označené jako bio-organické zbraně – B.O.W. Výzkum Progenitoru však časem ukázal, že virus sám o sobě nemůže takovou efektivní a stabilní bio-organickou zbraň z příslušných hostitelů vytvořit. Proto byl zahájen tajný program s cílem nalézt vhodnou variantu, která by toho byla schopna. Později toto úsilí vešlo ve známost jako t-virus projekt. První takový virus byl objeven 19. září roku 1977 Dr. Jamesem Marcusem, který v laboratořích Výzkumného střediska v Arklayských horách, experimentoval s Progenitor virem na pijavicích a po množství pokusů se mu podařilo objevit novou metodu, která dala vzniknout novému a silnějšímu virovému kmeni. Tato metoda spočívala ve sloučení Progenitoru s DNA pijavic, přičemž po mutaci byl v jejich krvi objeven první primitivní vzorek nové látky – pojmenované jako t-virus. Dr. Marcus pokračoval ve svém bádání a samotný virus byl dokončen 13. ledna 1978. Marcus v průběhu času ve snaze pro nový virus nalézt nejvhodnější živý organismus, který by dokonale vyhovoval pro bio-organickou zbraň, pokračoval ve svých pokusech na několika zvířecích exemplářích, jakými byly například opice, hmyz a obojživelníci, což vedlo ke vzniku t-virem nakažených druhů s označením Eliminator, Lurker a Plague Crawler. Nicméně brzy po vytvoření t-viru byla jeho existence prozrazena Oswellu E. Spencerovi - jednoho ze zakladatelů Umbrelly – který viděl v Marcusově výzkumu a v podílu na Umbrelle silného protihráče. Informaci o vzniku t-viru poskytl pravděpodobně jeden z kandidátů, který v té době působil ve Výzkumném školícím středisku - Albert Wesker. Vzorek t-viru byl později nejspíše ukraden právě studenty, kterým Dr. Marcus nejvíce důvěřoval, a to Williamem Birkinem a Albertem Weskerem. Poté Spencer nechal v červenci 1978 Výzkumné Centrum uzavřít a hlavní výzkum na t-viru se přesunul do nedaleké Arklayské laboratoře, kde program započal naplno.


První fáze vývoje 1978-1981:

Po svém přesunu do Arklayské laboratoře, kdy se Wesker a Birkin stali šéfy výzkumného oddělení, které se věnovalo t-viru a celkovému bio- organickému zbraňovému programu, bylo prioritním cílem virus upravit natolik, aby jednak vyhovoval potřebám k vytvoření použitelných bio- organických zbraní, a jednak aby se zvýšil jeho potenciál. To se podařilo, když William Birkin úspěšně zkombinoval t-virus s geny viru Eboly a vytvořil tak svou vlastní novou verzi tohoto viru.


Druhá fáze vývoje 1981-1988:

V roce 1981, poté co proběhlo i několik pokusů na lidech, byl virus dostatečně stabilizován, aby se pomocí něj mohla vytvořit živá a fungující biologická zbraň a to včetně lidského hostitele ve formě zombie. Kvůli slučitelnosti viru a lidského genomu (= genový obsah chromozomů jádra buňky, neboli veškerá genetická informace uložená v DNA), bylo zřejmé, že virus by mohl infikovat až 90% populace s tím, že zbývajících 10% zůstane nezasažených díky přirozené imunitě. Spencer, nespokojený s touto predikcí, údajně nařídil, aby vývoj přinesl až 100% účinnost. Možné řešení podle Williama Birkina mohl přinést jeho návrh biologické zbraně schopné bojové činnosti, na které v té době pracoval a k jejímuž vzniku vedla kombinace genetické látky plazů a oplodněných lidských vajíček, přičemž byl aplikován t-virus a vznikl tak tvor, který byl schopný likvidace zbývajících cílů v určené cílové zóně. Tyrant virus zde mimo jiné fungoval jako akcelerátor, díky čemuž embrya rostla mnohem rychleji než normálně. Tato bio-organická zbraň byla oficiálně pojmenována jako "Hunter“. Obecně byly tyto experimenty s genetickou manipulací různých organismů pro druhou fází vývoje na t- viru nejtypičtější a umožňovaly Umbrelle vytvořit zcela nové tvory s mimořádnými vlastnostmi. Výzkum byl navíc doplněn o jisté nové poznatky v momentě, kdy v roce 1988 došlo k zavraždění Dr. Marcuse a jeho výsledky ze soukromého bádání se využily pro vlastní projekty dalších výzkumných týmů v Umbrelle.


Třetí fáze vývoje 1988-1988:

Třetí fáze vývoje t-viru byla zahájena společně se startem Tyrant projektu, jehož cílem bylo vytvořit dokonalou bio-organickou zbraň. Jednalo se o myšlenku stvořit bojovou biologickou jednotku, schopnou přijímat a chápat rozkazy a vykonávat je s maximální spolehlivostí. Tito "super-vojáci" byli označováni po samotném názvu projektu a po viru, který přispěl k jejich stvoření – Tyrani (Tyrants). Narozdíl od předešlých pokusů měl Tyran vzniknout pouze z člověka s vhodnou imunitou a s tím, že po aplikování je potřeba virus vhodně přizpůsobit hostiteli. Avšak, velkým problémem zůstával fakt, že kmen viru, který byl používán k vytvoření například Hunterů a z lidí dělal převážně zombies, nebyl příliš vhodný k úspěšnému vývinu v případě Tyrana, protože v řadě případů měl tendenci ničit hostitelovy mozkové buňky a omezovat tím jeho inteligenci nebo hostitele díky svým extrémním fyzickým účinkům přímo usmrcovat. Pro vyřešení tohoto negativa započal William Birkin pracovat na vyvinutí takové varianty t-viru, která by v mozku způsobila co nejmenší škody a uchovala tolik inteligence, kolik bude možné. Analytický tým pro genetiku v Arklayských horách však ke zprávě o vývinu nové virové varianty přinesl údajný poznatek, že pouze 1 člověk z 10 miliónů může být geneticky kompatibilní natolik, aby se mohl stát Tyranem. Zbytek se opět pouze promění v zombies. V prosinci roku 1991 se k Umbrelle připojil plukovník ruské armády, Sergei Vladimir, u kterého při vstupních testech bylo zjištěno, že jeho genetická struktura souhlasí s předpoklady pro mutaci v Tyrana. Sergei byl následně přesvědčen Nicholaiem Zinovievem, aby uvažoval o spolupráci v tomto projektu a umožnil Umbrelle poskytnout deset klonů sebe sama. Tak mohl Tyrant projekt a obecně i vývoj t-viru nadále pokračovat. T-virus se v průběhu doby distribuoval i do ostatních výzkumných sekcí společnosti Umbrelly po celém světě, kde probíhaly další práce na bio-organickém programu, a vedle toho také začínal být některými divizemi Umbrelly upravován pro léčebné potřeby. Virus byl dokonce použit jako možný lék v případě rakovinového onemocnění. Jeden vzorek upravený pro podobné případy, byl například koupen Javierem Hidalgem, aby pomocí něj vyléčil těžce nemocnou ženu. Z roku 1993 je znám další kmen pro tyto účely, který byl doručen do soukromé nemocnice v raccoonském lese, kde měl být otestován. Tato varianta byla označována jako T-JCCC203 a byla aplikována pacientům Dougu Frostovi a Dorothy Lesterové. Ve všech případech takto upravené viry zpočátku sice fungovaly a rakovinné buňky byly zlikvidovány, ale nakonec pacienti buď podlehli nebo se proměnili v zombies nebo jako v případě Hildy Hidalgo v obrovské obojživelné monstrum, pravděpodobně v tomto případě kvůli opakovaným injekcím vpravených do jejího těla. T-virus se tak stal nejcennějším a nejrozšířenějším virovým produktem společnosti Umbrella a řada dalších experimentů vycházela z jeho vzorků, což dalo později vzniknout kupříkladu i kombinaci t-viru a G-viru označované jako t+G- virus.


Stav t-viru před a po krachu korporace Umbrelly:

V průběhu měsíců roku 1998 došlo nejrůznějšími způsoby k úniku několika kmenů t-viru v blízkosti i přímo v samotném městě Raccoon city. Do historie se tak zapsala jedna z prvních a největších katastrof zahrnujících biologické prostředky společnosti Umbrelly. Po zničení Raccoon city docházelo k velkým škodám a incidentům způsobených t-virem i na řadě dalších míst, zejména na důležitých výzkumných lokalitách korporace Umbrelly, která sama zbankrotovala rokem 2003. S odstraňováním posledních pozůstatků korporace, byl ukončen i Umbrellou řízený výzkum t-viru. S rozpadem společnosti se velké množství a variant t-viru, prostřednictvím bývalých zaměstnanců, dostalo na černý trh a tato skutečnost vedla k začátku éry bio-teroru, kdy t-virus představoval v řadě zemí běžný prostředek pro útoky ze strany teroristických a jiných skupin. Po incidentu v Raccoon city neměla vláda Spojených států jinou možnost, než podpořit vývoj 100% vakcíny proti t-viru, kterou později zajistila společnost WilPharma, a která musela být použita při úniku t-viru v Indii i v americkém městě Harvardville v roce 2005. Kvůli obecné hrozbě dalších bio- teroristických útoků byla pod pravomocemi Spojených národů ve spolupráci s Federací farmaceutických společností založena rovněž skupina BSAA (Bioterrorism Security Assessment Alliance), která má za cíl mimo jiné včas zabraňovat incidentům, ve kterých by mohl figurovat jakýkoliv biologický materiál, tedy včetně t-viru. Přestože, není zcela známo v jakém měřítku a podobě je současně t-virus po světě rozšířen a zda je široce známý konkrétní postup pro jeho vytvoření, stal se v průběhu první dekády 21. století základem pro některé nové kmeny, jakým je například virus t-Abyss a mimo jiné doposud stále platí za jednu z nejnebezpečnějších biologických zbraní.


Biologická charakteristika viru a jeho dopad na živé organismy

Známky infekce a příznaky:

• horečka
• zvracení
• svědění
• pocení
• neukojitelný hlad

Jak virus funguje?

Tyrant virus je ve své podstatě velmi podobný Progenitoru. Virus se usídlí na hostitelových buňkách, a dále se šíří slučováním a za pomocí energie z proteinů. Po infikování t-virus postihuje celé tělo nakaženého, začíná od vnitřního vylučovacího systému, šíří se přes téměř všechny orgány, postihuje dále kožní systém, svalstvo, nervový, oběhový, dýchací, trávící systém a kosterní části. Mezi specifické změny patří nezvyklé ovlivnění růstového hormonu, což u některých druhů, v závislosti na konkrétním organismu, způsobuje tendence narůstat do větší velikosti. Organismus hostitele je mnohonásobně zesílený a virus taktéž utlumuje pocity bolesti a strachu, zatímco podstatně zvyšuje hostitelovu agresi. Další charakteristikou je například aktivování metabolismu, což vede ke zvýšení chutě a často ke změně formy potravy. Virus může být druhotně přenášen různými způsoby, avšak zdá se, že nejméně obvyklou metodou šíření je přenos vzduchem, ačkoli existují předpoklady, že některé varianty t-viru jsou toho schopny.


Nejznámější metody šíření t-viru:

• přímé infikování
• kontaminace skrze jídlo a vodu
• poranění od nakaženého t-virem
• přenos skrze hlodavce
• přenos skrze hmyz


Příznaky viru u jednotlivých druhů:


Savci: Vedlejší infekce u savců je běžně charakteristická:

• rozklad kůže a překrvení tkáně
•zkažení svalových vláken
• značná degenerace inteligence
• ochromení pocitu bolesti
• spuštění metabolismu
• zvýšená agrese


Výše uvedené fyzické rysy se vyskytují téměř u všech infikovaných savců a to konkrétně u zaznamenaných zombies, Cerberusech (infikovaných dobrmanů), netopýrů nebo Eliminatorů (infikovaných makaků). Snížení inteligence nicméně závisí na konkrétním druhu - například právě Eliminator je znám uchováním si větší inteligence než zombie a je schopen chápat základní příkazy. U lidí, jak bylo řečeno výše, je t- virus statisticky účinný pro 90% populace, zatímco zbývajících 10% je přirozeně imunních, dokonce i v případech kousnutí od jiných infikovaných nebo poranění infikovaným tvorem! Přesto je míra infekce specifická pro každou osobu zvlášť a může být ovlivněna několika faktory (způsob přenosu, odolnost, množství t-viru v těle), díky kterým může dojít ke zpomalení nebo naopak zrychlení infekce.


Členovci:

U členovců je nejvýraznějším rysem působení t-viru nárůst jejich fyzické velikosti bez ohledu na to, o jaký druh se jedná. Konkrétní velikosti jednotlivých druhů jsou však různé. Mezi známé exempláře, u nichž došlo k dramatickým velikostním změnám při účinku t-viru, patří mouchy, vosy, pavouci, škorpióni, červi, stonožky, škvoři a můry. Vedle této základní vlastnosti infikovaných členovců dochází běžně k nárůstu agrese, aktivování metabolismu a změny formy potravy k masožravosti nebo všežravosti. Změna formy potravy, stejně jako u savců, je způsobena náhlou aktivací metabolismu a větší potřebou podstatného množství energie, aby takto infikovaný tvor byl schopný vydržet.

Plazi:

U plazů je reakce na t-virus obdobná jako u členovců - opět u nich dochází k nárůstu velikosti, zvýšení agrese a funkce metabolismu. Normálně u nich nejsou běžné fyzické škody díky jejich šupinovité stavbě kůže.

Obojživelníci:

Je známo pouze malé množství případů dopadu infekce t-viru na obojživelnících, přesto vykazují podobnou charakteristiku jako u výše psaných řádů. Byla u nich zjištěna zvětšená velikost, změna potravy, zvýšená agrese a podobně. Typičnost jejich kůže jim dovoluje rovněž v zachování normálního vzhledu narozdíl od jiných druhů, u kterých dochází k poškození těla a odkrývání masa.

Ptáci:

Virus u ptáků nezpůsobuje většinou nárůst velikosti, avšak stále zůstávají velmi agresivní a metabolická funkce u nich způsobuje změnu formy potravy. Mimo jiné se u nich projevuje fyzické poškození těla, které je však většinou zakryto jejich opeřením.

Fĺóra:

U rostlin dochází k výraznému rozvoji smyslu vnímání a v závislosti na druhu i k fyzickému nárůstu velikosti. Některé infikované rostliny mohou také získat toxické vlastnosti. První zaznamenanou t-virem infikovanou rostlinou s výše popsanými rysy byla rostlina označována jako Plant42, jenž se nacházela uvnitř strážní budovy Arklayského komplexu. Jinými druhy jsou například rostliny označované jako "Evil shade" nebo "Monster Plants".


Známé kmeny a varianty t-viru:


Kmen Dr. Marcuse:


První kmen tohoto viru, jenž byl vytvořen doktorem Jamesem Marcusem na základě výzkumu Progenitor viru. Virus vznikl zkombinováním Progenitoru s genetickou látkou pijavic. Právě na tomto prvním kmeni jsou odvozovány všechny ostatní varianty. Mezi pravděpodobně první druhy, na kterých byl virus vyzkoušen a lze je zařadit mezi Bio-organické zbraně, patří tvorové označováni jako Plague, Lurker a Eliminator.


Stabilizovaná verze:

Vyvinuta Williamem Birkinem kolem roku 1981 v Arklayské laboratoři, která měla po svém stabilizování sloužit k tomu, aby pomocí ní mohly být vyvíjeny použitelné a lepší Bio-organické zbraně. Kmen vznikl sloučením vybraných genů Eboly a buď ranné verze t-viru nebo Progenitoru. Tato varianta se stala ideální pro tvorbu zombies, Hunterů a jiných stvoření. Avšak její nedostatek spočíval v narušování určitých mozkových částí, čímž snižovala počet mozkových buněk a tím i inteligenci hostitele.


Tyrant varianta:

Varianta získaná Dr. Birkinem pro dosažení menšího poškození mozkových buněk při aplikaci t-viru. Tato verze byla údajně použitá pro produkci bio-organických zbraní Tyrantů. Její nevýhodou byla její velmi omezená genetická kompatibilita, kdy se předpokládalo, že pouze malý počet lidí by bylo schopno dosáhnout úplné slučitelnosti pro potřeby Tyranta. Jedním z takových byl Sergei Vladimir.


Varianta Nemesis:

Předpokládá se, že šlo o silnější formu stabilní verze t-viru, která obsahovala částečky parazitu Nemesis-T.


Varianta použitá u Hildy Hidalgo:

Jednalo se o verzi viru, která byla vyvinuta pro uzdravení organismu. Tento druh t-viru byl zakoupen Javierem Hidalgo v roce 1991 od zaměstnance Umbrelly s kontakty na rodinu Ashfordů. Javier virus hodlal použít jako lék pro jeho těžce nemocnou ženu Hildu. Ačkoli se po dočasném užívání viru její zdravotní stav zlepšil, nikdy od aplikování nenabyla vědomí. Opakující se aplikace viru do jejího těla vedla nakonec k její mutaci v obojživelné monstrum.


T-JCCC203 varianta:

Druh t-viru, který měl sloužit jako léčící prostředek. Roku 1993 byl tento typ konkrétně dodáván do malé soukromé nemocnice v raccoonském lese pod falešnou společností, za kterou se ukrývala Umbrella. Látka byla podána dvěma pacientům - Dougu Frostovi a Dorothy Lesterové. Ačkoli od běžné verze t-viru bylo u této varianty skutečně zjištěna schopnost likvidace nádorových buněk a dočasného uzdravení, virus nakonec oba pacienty zabil a proměnil v zombies.


V-ACT verze:

Mutující forma t-viru, která se nacházela v těle prototypu šlechtěné zombie, Umbrellou označované jako Crimson Head Prototyp 1. Tato varianta je schopna vyvolat unikátní proces, který je znám jako V-ACT, při kterém dochází k opětovnému obnovení již vyřazené zombie a ta po svém oživení přechází do velmi nebezpečného stádia. Kromě procesu V-ACT se jinak tato varianta příliš neliší od stabilizované formy t-viru. Pro zajímavost je možno uvést, že právě tímto kmenem byla zamořena Arklayská laboratoř v roce 1998.


Varianta z Továrny pro likvidaci odpadu P-12A u Raccoon city:

Mutující kmen t-viru. Tímto kmenem byla likvidační továrna blízko Raccoon city zamořena v květnu roku 1998 poté, co zařízení již nebylo schopno efektivně likvidovat obrovské množství biologického materiálu z Birkinovy Podzemní raccoonské laboratoře.


Možnost vyléčení v případě infikování t-virem:

Udává se, že k roku 1998 existovaly tři vakcíny proti t-viru, které byly vyvinuty buď před nebo během nákazy v Raccoon city. Nejúčinnější očkovací vakcína byla dokončena roku 2005 společností WilPharma. Existence protilátek byla vesměs zajištěna v průběhu vlastního proti- virového výzkumu Umbrelly, nicméně jejich účinnost kolísala při pokračujících výzkumech. a ve finále žádná protilátka nedokázala zcela zvrátit infekci.


Vakcína ( Raccoonská všeobecná nemocnice ):

První známá vakcína byla vyvinuta lékaři ve Všeobecné raccoonské nemocnici. Zmínka o vakcíně byla zjištěna na základě psaného záznamu Douglase Laupera, který byl řídícím Severoamerické divize pro záležitosti lékařského vybavení v rámci Umbrelly. K vytvoření vakcíny bylo v Raccoonské nemocnici používáno speciálního přístroje, do kterého byla vkládána nádoba s kultivovanou tekutinou. Pomocí zkombinování této báze se správnými přísadami vznikla protilátka, jež byla schopna vzdorovat účinkům viru. Nicméně, ještě předtím, než mohla být vakcína široce distribuována, došlo v Raccoon city k dramatickému propuknutí nákazy a lékaři, kteří mohli mít s existencí vakcíny něco společného, šířící se infekci podlehli. Později během incidentu v Raccoon city se tuto speciální vakcínu podařilo sloučit žoldákovi Carlosu Oliveirovi ve snaze vyléčit infikovanou Jill Valentinovou. Není jisté, zda byla vakcína proti viru zcela efektivní, protože virus v těle Jill Valentinové nebyl zcela zlikvidován, ale pouze uveden do nečinného stavu.


Daylight:

Jedná se o další vakcínu, kterou vytvořili vědec Greg Mueller a profesor Peter Jenkins, a která dostala přízvisko Daylight (Denní světlo). Toto unikátní činidlo bylo vyvinutu na Racoonské univerzitě a umožňovalo zastavit další šíření t-viru. Daylight obsahoval tzv. P- bázi, což byla základní složka pro vakcínu; dále V-jed, jenž byl získán z vosího jedu a fungoval jako urychlovací činitel pro látku; a nakonec T-krev, což byl typ krve získaný z tvora, který měl být infikovaný t- virem. Nicméně, Greg Mueller hodlal Daylight použít pro svoji agendu, aby pomocí něj zničil Umbrellu, proto vakcína nenabyla svého původního potenciálu k léčení ostatních. Udává se, že se zřejmě nedochoval žádný vzorek vakcíny, které se měly nacházet na Raccoonské univerzitě, protože objekt byl během incidentu zničen Nicholaiem Zinovievem v rámci zametání stop Umbrelly.


AT1521 (Umbrella):

Dodatečná vakcína, která se stala oficiálně jediným pokusem o zhotovení vakcíny proti t-viru přímo v režii Umbrelly. Byla vyvinuta v laboratořích v Raccoon city a za její tvorbou stál především Michael Jenkins. Vakcína však byla účinná jen v případech, kdy nakažený člověk ještě nevykazoval známky infekce. Nebyla schopna virus kompletně zničit, ale jen utlumit a zpomalit jeho šíření. Dle záznamů byla vakcína testována na pokusných myší s úspěšností na 99,91 procentech. Jediný známý vzorek byl nakonec zničen mutující formou Tyranta, označenou jako Tyrant R, ještě v průběhu incidentu v Raccoon city, nicméně lze předpokládat, že další vzorky mohly být vytvořeny bývalou zaměstnankyní Umbrelly Lindou, která tragédii v Raccoon city přežila i s možnými informacemi, jak opětovně AT1521 vyrobit.


t-vakcína ( Frederic Downing/ WilPharma ):

Na jejím vývoji se podílel bývalý badatel pracující pro Umbrellu Frederic Downing, jenž byl později zaměstnaný ve společností WilPharma jako šéf virového a antivirového výzkumu. Nutnost vyvinout velmi účinnou vakcínu proti virům(t-viru zvláště) poté, co se vzorky těchto patogenů objevily po kolapsu Umbrelly na černém trhu, byla motivována právě hrozbou bio-teroristických útoků. Fredericu Downingu se podařilo utéct z Raccoon city před jeho zničením i se vzorky t-viru a G-viru a po zametení jeho spojení s Umbrellou se připojil ke společnosti WilPharma, kde pomohl ve vývoji vakcíny díky svým dřívějším zkušenostem s t-virem. Downing však plánoval vakcínu použít při demonstraci její vysoké účinnosti a získat tak benefit z jejího velkého potenciálu a příležitosti ji prodat s t-virem jako kompletní sadu. V roce 2002 se začal vydávat za obchodníka na černém trhu a podařilo se mu získat kontakt na generála Miguela Grandeho, který podporoval teroristické skupiny v Indii. Downing vzorky t-viru prodal generálovi Grandemu, čímž později pomohl spustit bio-teroristické incidenty v této lokalitě. Indie zažádala o pomoc Spojené státy americké a ti v rámci politiky poskytly vakcínu vyvíjenou právě WilPharmou a jak se ukázalo, vakcína aplikovaná v ohrožených a sousedních oblastech úspěšně omezila další šíření infekce na minimum. Díky tomuto úspěchu WilPharma získala naprostou důvěru americké vlády. V průběhu času WilPharma prováděla v Indii další klinické testy a přestože tyto experimenty přinesly některé další oběti, podařilo se k roku 2005 vakcínu dokončit. Její účinnost se prokázala zejména při vypuknutí nákazy na letišti ve městě Harvardville, kde bylo později celé letiště vyčištěno jednotkami americké námořní pěchoty, kde byli zasahující vojáci před operací naočkování právě touto vakcínou a během akce nebyli vystaveni výraznějšímu riziku infekce. Přestože bylo v pokračujícím incidentu s Fredericem Downingem velké množství vakcíny zničeno, poslední vzorky a vývojová data byly nakonec úspěšně zajištěny Leonem S. Kennedym. Není bez zajímavosti, že se tato vakcína údajně později přezdívala jako Daylight, přestože není potvrzeno, zda šlo skutečně o stejný typ jako z Raccoon city.


Protilátky ( Umbrella ):

Stejně jako v případě vakcín se Umbrella na poli protilátek pokoušela vytvořit použitelnou látku, která by byla schopna odrazit infekci. Přestože tyto pokusy zahrnovaly protilátky schopné ve výsledku infekčnost zpomalit, celková jejich účinnost nebyla považována za dostatečnou, právě kvůli vysoké přizpůsobivosti a náchylnosti k mutacím samotného t-viru, čímž byly po nějaké době k ničemu. Přesto byly protilátky použity například u U.B.C.S. jednotek, které byly nasazeny v Raccoon city, přičemž například členům Monitor týmu byly aplikovány lepší a odolnější verze protilátek. Později byly různé protilátky pro t-virus použity pro vývoj dalších virových kmenů, například tak vznikly t+G-Virus a virus Uroboros.


Protilátka u Jill Valentinové:

Během virové nákazy v Raccoon city byla Jill Valentinové podána vakcína z Raccoonské všeobecné nemocnice, jakmile byla infikována variantou t- viru skrze Nemesis-T Typ. Později bylo zjištěno, že t-virus v jejím těle nebyl zcela zničen, ale naopak vakcína virus uvedla do utlumeného stavu. Jakmile se virus v jejím těle znovu zaktivoval, brzy - díky jeho přítomnosti po tak dlouhá léta a tím vybudované imunitě a vytvořených silných protilátek - z jejího těla zmizel. Tyto protilátky tak Jill Valentinové zajišťují její kompletní imunitu proti tomuto viru. Je třeba zmínit, že právě tyto protilátky byly použity Albertem Weskerem pro upravení jinak silného viru Uroboros.
5. listopadu 2015, ZvacA