G-virus


G-virus (plným názvem dříve nepřesně nazýván jako Gene virus, momentálně pojmenován jako God virus) se řadí mezi nejsilnější virový kmen, který se podařilo společnosti Umbrella objevit. Za jeho objevem a vývojem stál doktor William Birkin. Věřilo se, že G-virus svými vlastnostmi disponuje tak obrovským potenciálem, že by mohl na poli bio-organických zbraní překonat nejen stávající t-virus, ale jak se během výzkumu ukázalo, jeho účel spočíval v možnosti vytvoření zcela nového živého organismu – označovaného jako G-tvor - schopného navíc další reprodukce. Rozsáhlejší výzkum G-viru byl přerušen kvůli incidentu v Raccoon city, ale po zničení města a zvláště po krachu korporace Umbrelly se jeho vzorky široce dostaly do rukou dalších společností, organizací a jiných skupin, a stal se důležitou součástí nových virových variant, například C-viru.


Objev (1988):

Virus byl objeven ještě v dobách působení Williama Birkina a Alberta Weskera jako pracovníků na biologickém zbraňovém programu v Arklayském výzkumném zařízení korporace Umbrelly. K objevu viru vedl pokus s parazitem Nemesis–alfa (NE-alfa) – jenž hrál klíčovou roli pro projekt Nemesis - a jeho vpravením do pokusného subjektu Lisy Trevorové. Parazit v jejím těle zmizel a oproti jiným testům s tímto organismem, se okamžitě neprojevily žádné vedlejší účinky. Birkin po sérii dalších vyšetření objevil v jejím těle základ toho, z čeho se poté získal G-Virus.


G-virus projekt a raccoonský incident (1991-září 1998):

S dokončením výzkumu kolem t-viru Birkin okamžitě předložil centrálnímu vedení společnosti Umbrella návrh nového projektu založeného na G-viru a požadoval vlastní zařízení, ve kterém by se mohl věnovat jeho vývoji. Roku 1991 Spencer a Umbrella schválili G-projekt a poskytli Birkinovi prostředky, včetně laboratoře, o které žádal. Brzy tak započala výstavba podzemního výzkumného zařízení nedaleko předměstí Raccoon city a po dokončení právě zde Birkin, společně se svou ženou Annette Birkinovou a výzkumným týmem, vykonal zbylá pozorování a práce na G-viru. Po letech však mezi Birkinem a představiteli Umbrelly docházelo stále častěji k rozporům, zejména kolem směru vývoje a prací na G-viru, a Umbrella se domnívala, že doktor -  i díky svému stále více izolovanějšímu jednání a utajování vlastního výzkumu - plánuje společnost zradit a této skutečnosti bude nutné zamezit, i kdyby  to znamenalo doktorovu eliminaci. Spor nakonec vyvrcholil ve druhé polovině roku 1998, kdy Birkin dokončil práce na G-viru a zahájil jednání s představiteli americké armády a snad i vlády o předání viru a svých výzkumných poznatků výměnou za zajištění ochrany při odchodu z Umbrelly. Pro Birkina byly v září vyslány armádní speciální jednotky, ale Umbrella se o tomto kroku dozvěděla a sama korporace spustila operaci na získání G-viru z Birkinového vlastnictví. K úkolu byly vybrány členové týmů  elitních jednotek Umbrelly - U.S.S. Přesto je potřeba zdůraznit, že rozkaz k získání G-viru pomocí jednotek U.S.S. přišel údajně z evropské pobočky Umbrelly, u kterého navíc mohla sehrát svou roli častá rivalita mezi evropskou a americkou částí korporace. Nicméně, během akce byl Birkin vážně zraněn a v poslední snaze se zachránit si aplikoval vzorek G-viru do sebe sama – čímž postupně zmutoval do tvora, který dostal již zmíněné přízvisko G-tvor. Tato událost byla také jednou z příčin vypuknutí epidemie t-viru v Raccoon city, což vedlo posléze ke zničení města a jeho okolí. Během tohoto incidentu Birkin nebo spíše mutující forma G-tvora infikovala v rámci snahy o reprodukci jak ostatní přeživší, tak zejména vlastní dceru Sherry Birkinovou, která představovala nejideálnějšího hostitele. Sherry byla nakonec zachráněna pomocí vakcíny - pojmenované „Devil“ - kterou dokázali zajistit Claire Redfieldová a Leon S. Kennedy. Jak se později ukázalo, vakcína mohla být účinná jen pro určité stádium G-viru a v Sherry se tak uchovaly jak zbytky viru, tak i příslušné protilátky. Sherry jako jediná známá  osoba s  imunitou proti G-viru byla po incidentu v Raccoon city dána do ochranné vazby americkou vládou a stala se důležitou součástí řady dalších výzkumů věnujících se tomuto viru. Z Raccoon city byly však získány různými cestami i další vzorky, například Frederic Downing ukradl jisté množství viru pravděpodobně z podzemní laboratoře ještě před zničením města. Jednomu z přeživších členů elitních jednotek U.S.S, kteří měli zajistit G-virus od Birkina – agentovi Hunkovi - se nakonec podařilo znovu získat vzorek viru, úspěšně se z města evakuovat a virus předat příslušným místům v Umbrelle. Agentka Ada Wongová dokázala rovněž získat část G-virových vzorků pro své zaměstnavatele, u kterých působil i Albert Wesker. Po Raccoon city Umbrella chtěla pokračovat ve výzkumu G-viru a použít jej pro program bio-organických zbraní. Ovšem, nevyzpytatelné mutující účinky viru nemohly zaručit definitivní stabilitu hostitele a tím i jeho spolehlivosti jako ovladatelné zbraně, a tak byly snahy o využití viru pro program B.O.W. zastaveny. Práce s G-virem ale v jisté formě pokračovaly, například se s ním experimentovalo při sloučení s t-virem, kdy vznikla kombinační virová varianta t+G-virus.

G-virus při incidentu v Harvardville (2005)

V roce 2005 sehrál G-virus roli při virovém úniku ve městě v Harvardville a incidentu kolem výzkumného zařízení WilPharma. Frederic Downing, který kdysi virus ukradl z Raccoon city, se stal zaměstnancem farmaceutické společnosti WilPharma a přechovával g-virové vzorky v jejím výzkumném centru. Downing hodlal zprvu virus prodat vůdci Bajiribské republiky generálu Grandemu. Aby dodal i patřičné údaje a demonstroval účinky G-viru, přesvědčil Curtise Millera - který sám chtěl odtajnit rozsah spolupráce americké vlády s korporací Umbrella a jejich aktivit během katastrofy v Racooon city – aby na sobě virus použil. Curtis si virus aplikoval a začal okamžitě mutovat v G-tvora až byl nakonec zničen. Přesto byla část jeho zmutovaného těla se vzorky G-viru objevena v troskách výzkumného zařízení WilPharmy poté, co tuto společnost odkoupila korporace Tricell.


Další využití G-viru:

G-virus byl rovněž v průběhu prvních let 21. století využíván i pro vlastní výzkum biologických zbraní ze strany tajné organizace zvané jako „Rodina“ (The family). Ta získala G-virus díky svým členům a rozsáhlým kontaktům i vlivům v americké vládě a byly jim dodány vzorky extrahované z těla Sherry Birkinové. Tyto vzorky G-viru byly následně použity při vývoji nového virového druhu pojmenovaného jako C-virus, který byl vlastnostmi G-viru silně ovlivněn.


Biologie  G-viru:

Nejtypičtější charakteristikou G-viru je jednak jeho pozoruhodná velmi rychlá regenerace zničených buněk a jednak i výrazné mutující účinky. G-virus umožňuje díky těmto vlastnostem stvořit prostřednictvím hostitele zcela novou životní formu, schopnou vlastního vývoje a dalšího rozmnožování. Ihned po vpravení viru dochází k dramatické biologické změně a zrychleného růstu tkáně, což vede také k vytvoření nových fyzických rysů. Virus vytváří v hostitelově těle nové buňky - označované jako G-buňky – a ty se zároveň slučují s původními buňkami, přičemž ve většině případů má tato změna fatální důsledky. Nicméně se předpokládá, že v případech, kdy virus v hostitelově těle setrvá po dostatečnou dobu, umožní tím úspěšné spojení s hostitelovou strukturou a bez vážnějších následků k hostitelovu vědomí a inteligenci získá daný hostitel výraznější schopnosti a regeneraci. Obecně bylo vytvoření takových „G-lidí“ jedním z cílů výzkumu doktora Williama Birkina a přestože nebyl doposud zaznamenán žádný takový „G-člověk“, je možno mezi potenciální subjekty zařadit Sherry Birkinovou, které se G-virus po aplikování vakcíny a po řadě experimentů úspěšně přizpůsobil.  Ačkoli vlastnosti G-viru jsou pozoruhodné a daly by se považovat za vyspělejší oproti jiným virovým kmenům, jsou stejně tak velmi nebezpečné a právě jeho ohromná intenzita, nepředvídatelnost v mutaci daného organismu a podobně, jsou příčinou jeho široké nevyužitelnosti pro bio-organické zbraně. Problémem je právě nemožnost určit  další vývoj mutace, rychlost reprodukce a jejich vcelku individuální dopad na každý organismus. Z dosavadních záznamů vyplývá, že každý vytvořený G-tvor je tak unikátní a není dokonale identický k jinému infikovanému G-virem. Jediným společným a běžným fyzickým znakem pro všechny postihnuté G-virem se ukazuje obrovská oční bulva, která se většinou vytvoří v oblasti ramene daných hostitelů, ale může být viditelná i na jiných částech těla. Velkou nevýhodou je tak neefektivní použití G-viru pro zbraňové účely. Hostitel postihnutý G-virem ztrácí ve většině případů i schopnost výraznější vlastní inteligence kromě základních instinktů, včetně těch rozmnožovacích, které virus uchovává. Neustálá mutace navíc způsobuje značné fyzické poškození a vývoj může vést až k vytvoření obrovské nesourodé masové hmoty. 


Organismus zvaný „G“

Zrychlení růstu tkáně sice zaručuje okamžitou regeneraci zničených částí, a to i v případech smrtelného ohrožení hostitele, nicméně náhlá přeměna DNA struktury daného tvora infikovaného G-virem bez dostatečného času k přizpůsobení se, ve většině případů vede k narušení celého těla infikovaného organismu a způsobí nekontrolovatelnou mutaci v nového tvora s vlastním vědomím a inteligencí. Takto infikovaný jedinec, označený jako „G“, respektive G-tvor, je také schopen virus přenášet do jiných lidí. Neděje se tak však ve formě podobné čistému přenosu t-viru mezi infikovanými, ale u G-viru a zmutovaného G-tvora k tomu dochází za pomocí implementace embrya do jiného hostitele. Embryo se uchytí v dotyčném těle a snaží se nahradit jeho buněčnou strukturu – zde záleží na tom, zda je krevní skupina hostitele shodná s tou, kterou má přenašeč. V případě, že nedochází ke genetické shodě mezi hostitelem a embryem, následuje odmítnutí zárodku a ten se po vhodné době využití hostitelovy energie dostává silou z jeho těla. Po opuštění nevhodného těla G-virus v tomto stvoření způsobí rychlou mutací. Takto vytvořený tvor je nedokonalou formou klasického G-tvora a je charakteristický řadou fyzických deformací, menší sílou a odolností. Zachovává si ale například schopnost vyvrhávat podobná embrya, ačkoli ta nejsou schopná další reprodukce a jsou určená pouze k boji. 


Možnost vyléčení?

Proti G-viru přímo vakcína jako taková neexistuje. Jedinou známou protilátkou je látka označená jako „Devil“ a je určena pro případy implementace embrya G-tvorem a funguje jen pro určité stádium infekce. Vakcína byla vyvinuta v podzemních laboratořích u Raccoon city společně s G-virem. Jediným známým příjemcem této látky je Sherry Birkinová, do které bylo embryo implementováno G-tvorem během tragédie v Raccoon city. Je třeba zdůraznit, že vakcína virus přímo nezlikviduje, ale jen potlačí jeho účinky a uvede jej do utlumeného stavu.
5. listopadu 2015, ZvacA