C-virus


C-virus (plným názvem Chrysalid virus) je uměle vytvořeným virem se specifickými účinky na živé organismy. Řadí se do skupiny RNA virů a jeho nejtypičtější vlastností je modifikace krevních buněk a tím schopnost způsobovat nejrůznější mutace a tvořit zcela nové formy organismů. Tento kmen vyvinula doktorka Carla Radames původně pro B.O.W. program vedený tajnou organizací označenou jako „Rodina“, a později byl především využíván teroristickou skupinou Neo-Umbrella pro její vlastní plány.

Historie (2001-2013):

Carla Radames ve snaze pro Dereka C. Simmonse vytvořit dokonalou variantu pro účely biologických zbraní, zahájila práce na novém viru v roce 2001 a k jeho vzniku postupně posloužily i doposud známé virové kmeny vyvinuté dříve společností Umbrella. Roku 2002 se podařilo americké administrativě získat vzorky viru t-Veronica - pravděpodobně z těla Manuely Hidalgo, která se ocitla v ochranné vazbě po zásahu proti jejímu otci Javierovi v Jižní Americe. Protože „Rodina“, kterou Simmons řídil, měla široké kontakty na americkou vládu, která plánovala virus zlikvidovat, podařilo se jí nakonec dodat vzorky t-Veronicy do výzkumu doktorky Radames. Doktorka se rozhodla, že t-Veronicu vhodně upraví pro její cíle. Nejprve se jí úspěšně podařilo vyextrahovat nejvýznamnější rys Progenitor viru a jeho virových pokračovatelů, a to schopnost v daném organismu měnit strukturu DNA. Po řadě vylepšení a po sloučení tohoto upraveného prvku zpětně s t-Veronicou byla schopna získat novou variantu označovanou jako t-02, která narozdíl oproti původnímu viru radikálně nenarušovala mozkové buňky hostitele. Rovněž se ukázalo, že t-02 umožňuje hostitelovi okamžitou adaptaci bez toho, aby se přizpůsobení a imunita musely zajišťovat dlouhodobým kryogenickým procesem jako v případě originální t-Veronicy. Nedlouho poté byl doktorce Radames dodán i G-virus, který byl získán z těla Sherry Birkinové, a Carla jej zkombinovala s její upravenou variantou t-02, čímž se zrodil nový virový kmen. Ten byl pojmenován jako „Chrysalid“ (z angl. chrysalis = kukla), což odpovídalo jeho vlastnostem, kdy se infikovaný organismus v určitých případech regenerace „zakuklil“ a z tohoto stádia se z hostitele vyvinul zcela nový tvor. Tento proces bývá označován jako tzv. kompletní mutace. S touto unikátní vlastností začal být C-virus rovněž využíván v několika projektech Dereka C. Simmonse, který virus a jeho schopnosti vyvolávat stádia kompletní mutace hodlal využít pro stvoření nových osob – konkrétně bylo jeho snahou vytvořit vlastní reprodukci agentky Ady Wongové, kterou byl neustále posedlý. Práce doktorky Radames na jejím C-viru byly na nějakou dobu přerušeny, jakmile sama posloužila jako testovací subjekt v Simmonsově plánu vytvoření Ady Wongové. V dubnu roku 2009 se Carla Radames jako vhodný kandidát stala součástí tohoto experimentu a působením vlastního virového výtvoru se nakonec zrodila jako pozoruhodně identická dvojnice Ady. Carla nyní vypadající a po výchovných a školících procedurách ze strany Simmonse myslící a chovající se jako Ada Wongová, se rovněž vrátila k rozsáhlému výzkumu C-viru, nicméně následkem Simmonsova zprvu úspěšného experimentu byla stále více se projevující zmatenost mysli Carly/Ady, která nakonec započala proti Simmonsovi a jeho vizím zbrojit za pomocí jejího největšího objevu: C-viru. Carla v průběhu času vybudovala svou vlastní doposud utajenou organizaci pojmenovanou jako Neo-Umbrella a vedla svůj nezávislý výzkum především v oblastech Východní Asie, kde z tamější podmořské základny využívala poznatků o vlastnostech bakterií a mikrobů schopných přežívat v extrémních lávových podmínkách podzemské vrstvy, což umožnilo úpravy C-viru a na něm budovaných B.O.Ws. V prosinci roku 2012 Carla využila občanské války ve východoevropské Edonii jako testovací platformy pro její variantu C-viru. Pod záminkou, že se jedná o vyživovací a posilňující látku umožňující zlepšení bojeschopnosti, distribuovala C-virus opoziční rebelské armádě v podobě speciálních injekcí. Po přímém aplikování C-viru však žoldáci zmutovali do pololidské formy později zvané jako J´avo - tvorů s uchovanou inteligencí schopných jednat, kooperovat i bojovat jako lidé, navíc na základě utrpěného zranění s možností rychlé regenerace, která mohla rovněž znamenat buď mutaci tělních částí nebo rovnou skrze stádia zakuklení podstupovali mutace v nové tvory. Edonie se tak stala prvním známým místem, kde se tento nový zvláštní druh bio-organické zbraně objevil a stala se příčinnou k zásahu ze strany proti-bioteroristických jednotek BSAA v této oblasti. V polovině následujícího roku 2013 byl C-virus použit při biologických útocích na americké město Tall Oaks a nedlouho poté i při teroristických útocích v čínské provincii Lanshiang. Virus se měl stát v rámci komplotu Carly Radames proti Dereku Simmonsovi rovněž ústředním původcem celosvětové epidemie. Při těchto incidentech se ukázala další nebezpečná specifika tohoto viru a jeho variant, když v pozměněné formě aerosolu dokázal nakažené lidské hostitele měnit ne přímo ve druh J´avo, ale naopak přímo v několik vyvinutějších druhů zombies a rovněž dokázal postihovat i zvířata. Ke všemu dokázal oživovat již dlouho umrtvené tkáně. Získaná krev žoldáka Jakea Mullera, který byl nositelem speciální genetické imunity proti řadě virům jako jeho otec Albert Wesker, umožnila Carle Radames vytvořit vyvinutější variantu C-viru. Tato mnohem silnější varianta C-viru po přímém aplikování umožnila hostitelovi neustále, a v některých případech dokonce i dle libosti, mutovat do odlišných organismů a to bez toho, aby musel podstupovat tzv. stádia zakuklení a dokonce bez narušení buněčné integrity. Vytvořené množství této varianty nebylo velké, a protože metodu její výroby znala zřejmě jen Carla Radames, která sama během biologických incidentů v létě 2013 zahynula, je existence tohoto vylepšeného C-viru momentálně považována za vyloučenou. To však neplatí pro původní a regulérní C-virus, jehož hrozba je stále aktuální. I přestože se podařilo překazit šílený cíl doktorky Carly Radames na vypuštění viru po celém světě a díky Jakeu Mullerovi a jeho krvi mohl začít výzkum případné vakcíny proti C-viru, virus se nějakým způsobem dokázal rozšířit i ze zprvu přímo zasažených oblastí a ohrozit tak další lokality. Bio-organické zbraně vytvořené tímto virem se například vyskytly na Blízkém východě.


Charakteristika C-viru a B.O.Ws:

Veliká hrozba C-viru vychází již z jeho základních prvků, ze kterých se virus skládá. Různé mutace, jejich intenzita, morbidní podoba a nepředvídatelné dopady na příslušné organismy jsou naprosto definovány jak vlastnostmi viru t-Veronica, který je především rozpoznatelný klasickou hmyzí a rostlinnou charakteristikou mutací, tak i G-virem, který je pravděpodobně příčinnou u zmutovaných dosahovat rychlých regeneračních účinků i jejich případných abnormálních rozměrů a jiných pozoruhodných mutací. Výjimečnost C-viru spočívá i v rozdílů jeho použití a tím i jeho výsledků - zdá se, že zatímco přímé aplikování určité varianty C-viru vede na jedné straně k hostitelově přeměně v J´avo s víceméně se standardním lidským uvažováním, u jeho plynného skupenství napadá virus hostitele takovým způsobem, že jej během krátké chvíle v místě jeho největší koncentrace přeměňuje naopak v zombie. Tato forma zombie ovšem oproti t-viru umožňuje zachování větších pohybových schopností i uchování paměťových instinktů, které zombies postihnuté C-virem umožňují primitivní použití předmětů jako zbraní, a to dokonce v omezené míře platí i v případě palných zbraní. C-virus v aerosolové (plynné) podobě však v takto postihnutých jedincích stále vyvolává agresivní potřeby útoku na živé a potřeby konzumace jejich masa jako u klasických t-virem vytvořených zombies. Rovněž je zjištěno, že lidé postihnutí C-virem a přeměněni v zombies mohou zmutovat do různých zombie-forem se speciálními znaky jako například u zombie označené Shrieker, u které C-virus způsobí pravděpodobně takové vyvinutí plicních částí a hlasivek, že jsou schopni vydávat devastující zvukové signály, na které mohou reagovat jiné zombies. Velmi nebezpečnou, silnou a odolnou formou je také mutace označená jako Bloodshot, která má téměř obdobnou charakteristiku jako t-virem vytvořený Licker.

Jak bylo řečeno, C-virus svým jménem především reprezentuje stav, při kterém z dosavadního hostitele skrze formu zakuklení vznikne jiný tvor. Tito tvorové byli označeni jako "druh kompletní mutace" a proces k jejich vzniku byl většinou zaznamenán u J´avo, ale většinou se tak obecně děje u jakéhokoli hostitele, do kterého je C-virus vpraven přímou cestou (tedy za pomocí injekcí a podobně). C-virus při své aktivaci, ať už to je při velmi rozsáhlé buněčné regeneraci nebo následkem náhlé mutace při vpravení viru, způsobí, že kůže hostitele se vlivem vysoké teploty začne rozmělňovat, nejspíše následně okamžitě chladnout a poté dochází k přeměně, při které je hostitel obalen tvrdou hmotou připomínající kuklu. Uvnitř této kukly dochází působením C-viru k rozkladu a následnému obnovení tělních tkání, což vede k vytvoření nové bytosti, která se posléze dostává z kukly. Není podmínkou, že této tzv. kompletní mutace musí každý infikovaný C-virem vždy dosáhnout. Různorodá je také doba, během které se v kuklách dokončí proces stvoření nových tvorů - zaznamenáno je jak pár desítek vteřin, tak i několik hodin.


Protože se tento proces kompletní mutace, který C-virus umožňuje, snažil využít Derek C. Simmons pro svůj projekt vytvořit vlastní Adu Wongovou, bylo dlouhodobě neúspěšnými experimenty rovněž vytvořeno velké množství vedlejších produktů, které byly zařazeny do programu potenciálních bio-organických zbraní. Mezi ně se například významně řadí stvoření pojmenovaná jako Lepotitsa, která právě umožňovala vylučování aerosolové formy C-viru. Pro zajímavost je možné zmínit, že zrození těchto variant Lepotitsy pravděpodobně nepředstavovalo ve své třídě úplnou novinku, udává se totiž, že zcela první zmutovaný hostitel připomínající Lepotitsu se objevil kolem roku 2012 během incidentu na škole Marhawa v Singapuru, kde se C-virus rovněž objevil. Dále se experimentovalo i s tím, že do C-viru byly přidávány geny dalších živočichů, ať savců nebo plazů, přičemž tvorové zrození procesem kompletní mutace nakonec vykazovaly typické znaky těchto živočichů. Mezi další nebezpečné B.O.Ws postavených na C-viru, které byly zaznamenány z kompletní mutace, je možné zařadit tvory Napad, Strelats nebo Gnezdo.

C-virus, nejspíše ovlivněný právě vlastnostmi G-viru, umožňuje rovněž docilovat pozoruhodných mutací, zvláště co do stability obrovské velikosti hostitele. Takovým příkladem je bio-organická zbraň Ogroman. Přestože je vývoj Ogromana zřejmě podmíněn dalšími dodatečnými experimenty buď s jedním nebo více hostiteli, je jeho síla, devastační účinky a zejména jeho velikost zásadním zlomem na poli použitelných bio-organických zbraní. Nevýhodou se ukázala být jeho příliš nízká inteligence a také neschopnost odstranění speciálního zařízení umístěného pro potřeby výzkumu na jeho hřbet, které zřejmě udržuje jeho životně důležité orgány v činnosti, a tvoří tak jeho nejzranitelnější místo. Dalším rozměrově velmi obrovskou B.O.W. byl tzv. Haos. Haos byl pokus Carly Radames a její organizace Neo-Umbrella o ultimativní biologickou zbraň, která měla sloužit v jejich plánu infikovat co největší oblast, což mělo vést k celosvětové epidemii C-viru. Haos v sobě uchovával daleko silnější koncentraci aerosolové formy C-viru a mohl ji vylučovat v mnohem větším rozptylu. Byl schopen provádět efektivní regeneraci na základě stádia zakuklení, v případě potřeby byl schopný vlastní reprodukce pomocí dělení a mohl se pohybovat jak vodě, tak i na souši. Další mutující účinky C-viru byly mnohonásobně zvýšeny v případě jeho zdokonalené verze – ta jednak eliminovala proces mutace skrze kuklová stádia, a jednak umožňovala zmutovanému hostiteli využívání živin dalších C-virem infikovaných tvorů jako regeneračního procesu, byť pravděpodobně záleží na hostitelově zmutované formě. Vylepšený C-virus umožňuje hostitelovi, jak se ukázalo v případě mutací Dereka Simmonse přeměněného do jiných tvorů, rovněž dosáhnout až zcela gigantických rozměrů. Velice komplexní bio-organickou zbraní postavené na C-viru byl subjekt označený jako Ustanak. Ustanak byl schopen velmi efektivního plnění rozkazů a to díky své fyzické odolnosti, síle a zejména díky uchování dostatečné inteligence, která výrazně převyšovala tu zaznamenanou u J´avo mutací. Byl schopen taktizovat na základě situace a díky tomu i vhodně měnit zbraňovou výbavu, v omezené míře dokonce mohl kooperovat s jinými jednotkami. V podstatě by mohl být chápán za vylepšenou paralelu ke slavnému typu Tyranta Nemesis. Co se týče další biologické charakteristiky C-viru je možné zmínit, že virus u hostitele rovněž způsobuje navyšování teploty. Ta se liší, například pravděpodobně největší tělesná teplota vzniká u bio-organické zbraně Napad, což bylo zaznamenáno z viditelného odpařování vycházejícího z jeho těla. To také vysvětluje, že pokud virus svou činností není již schopen hostitele zregenerovat, vede tento proces naopak k zapálení celého organismu, jak se ukázalo například u J´avo mutací.


Anti-C

Jako Anti-C se provizorně označuje vakcína proti C-viru, která se kultivuje ve Spojených státech amerických. Je založena na získané krvi Jakea Mullera, syna Alberta Weskera. Vakcína je však spolehlivě účinná jen v případech, kdy je dávkována před nakažením, a kdy pomáhá tvořit imunitu proti C-viru. Pouze v několika případech infikovaných, kteří ale ještě nevykázali znaky mutace J´avo, zajistila vakcína jejich přežití. U rozvinuté formy J´avo nebo u tvorů vzniklých z kompletní mutace způsobuje podaná vakcína jejich okamžitou smrt. Z toho vyplývá, že práce na vakcíně nejsou kompletní a podle zpráv amerických vědců představuje C-virus stále velkou hrozbu, přičemž ani nelze vyloučit, že virus ze své podstaty může sám v průběžné době zmutovat v novou a nebezpečnější variantu, a vakcína se tak může stát zcela neefektivní.
6. listopadu 2015, ZvacA