Resident Evil 5 - dokumenty
8. listopadu 2015, ZvacA